Animals T-shirts

Animals T-shirts

The Mountain ได้ทำการผลิตเสื้อยืดรุ่นที่น่าจดจำ และน่าประทับใจ โดยมีลักษณะเหมือนใบหน้าจริงของสัตว์แต่ละชนิดที่มีความแตกต่าง กันปรากฎอยู่บนเสื้อ เพื่อเตือนจิตสำนึกในการรักษาสัตว์ แและสิ่งแวดล้อม via: toxel Share

Share